Loading... Please wait...
  • Bitheamaid Guanaco cover

Bitheamaid Geanach - a short story in Scottish Gaelic by Ian Rankin: Ebook and audio reading available on ITUNES

£3.50
SKU:
GNPBK47- iTunes-9

Product Description

itunes-badge.jpg

Bitheamaid Geanach: eBOOK and READING available on iTunes

A short story by Ian Rankin, from the collection of ‘BEGGARS BANQUET ’ first published in 1992, translated into Scottish Gaelic by Tormod MacGill-Eain and Ruairidh Mac an t-Saoir and audio reading by Gillebride Mac IlleMhaoil, 2016

Published by Grace Note Publications in the collection of Taghadh de Sgeulachdan Inspeactair Rebus. LAGE/ISBN 978-1-907676-52-9

Bitheamaid Geanach

Bha Rebus glè chinnteach gum biodh an deannan seo de mhuinntir Dhùn Eideann fada na b’ fhosgailte an dèidh dhaibh glainne no dhà fìon òl aig àm dìnnearach. Dh’aithnich e duine no dithis. Aon tè a b’ aithne dha ’s i nighean a bha ag obair aig pàipear-naidheachd. Bha a gàirdean timcheall air meadhan an leannain aice. Bha duine eile ann agus shaoileadh duine gur i a bhean a bha còmhla ris. ’S ann air fhèin a bha an droch thuar: mar gum biodh dùil aige gum bu chòir do dhaoine a bhith ga aithneachadh. Cha robh an tè a bha ri thaobh ach beag le falt bàn oirre agus bha i co-dhiù deich bliadhna na b’ òige na esan.

‘Nach e BPA a tha san fhear ud?’ thuirt Sìne ’s i a’ sainnsireachd.

‘’S e Scully Atchison a th’ air,’ thuirt Rebus.

Bha Sìne a’ leughadh na duilleig-fiosrachaidh gu dùrachdach.

Am fear a tha gus a bhith air a mharbhadh an-nochd, ’s e duineàraidh ris an canar Ebeneezer Scrooge,’ thuirt i.

An tusa a mharbh e?

Tha ‘Bitheamaid Geanach’ anns an taghadh seo de sgeulachdan eucoir Ian Rankin às na cruinnichidhean aige A GOOD HANGING (1992) agus BEGGARS BANQUET (2002): Clàradh, Mallachd Dean, A’ faicinn Rudan, Auld Lang Syne agus Club nam Fear-uasal – agus Freagairt Ceàrr, Balla-ciùil, Uinneag a’ Chothruim, Bitheamaid Geanach agus Thadthail Cuideigin air Eddie. Ann an naoi de na sgeulachdan tha rannsachadh le Inspeactair John Rebus. An aon sgeulachd anns nach eil Rebus ’s e ‘Thadhail Cuideigin air Eddie’. A rear Ian Rankin, tha an sgeulachd sin mu mhodh-obrach nam poileas: “Tha murtair innte, chaidh cuideigin a mhurt agus tha car san deireadh.”

Find Similar Products by Category

Product Reviews

This product hasn't received any reviews yet. Be the first to review this product!

Write your own product review
Recent Updates

Sign up to our newsletter


Connect with us: Facebook Twitter