Loading... Please wait...

Seònaid Ghriogair

janetgrigorlr.jpg

Thogadh an t-ùghdar ann an Gall Ghàidhealaibh air a cuairteachadh le crodh agus ceòl. Rinn i ceum le urram ann an Gàidhlig agus Eachdraidh na h-Alba aig Oilthigh Dhùn Èideann agus PGCE ann an Obar Dheathain. Bho 1990 tha i air a bhith ag obair ann am foghlam tro mheadhan na Gàidhlig anns a’ Ghàidhealtachd, ann an Earra-ghàidheal agus ann an Dùn Èideann, a’ leudachadh a h-ùidh ann an dualchas, eachdraidh agus òrain nan Gàidheal. Mhothaich i cho tric ’s a tha crodh a’ nochdadh ann an òrain Ghàidhlig, gu h-àraidh ann an tàlaidhean agus òrain ghaoil. ’S e an leabhar seo toradh a rannsachaidh air a’ chuspair.
Recent Updates

Sign up to our newsletter


Connect with us: Facebook Twitter GooglePlus