Loading... Please wait...
  • Image 1

Thadhail Cuideigin air Eddie - a short story in Scottish Gaelic by Ian Rankin: Ebook and audio reading available on ITUNES

£3.50

Product Description

itunes-badge.jpg

Thadhail Cuideigin air Eddie: eBOOK and READING available on iTunes

A short story by Ian Rankin, from the collection of ‘BEGGARS BANQUET ’ first published in 1992, translated into Scottish Gaelic by Tormod MacGill-Eain and Ruairidh Mac an t-Saoir and audio reading by Gillebride Mac IlleMhaoil, 2016

Published by Grace Note Publications in the collection of Taghadh de Sgeulachdan Inspeactair Rebus. LAGE/ISBN 978-1-907676-52-9

Thadhail Cuideigin air Eddie

‘Tròcair,’ chagair e. ‘Tròcair.’

Ach bha mi trang. Cha toigh leam daoine a bhith gam bhacadh nuair a bhios mi trang. Mar sin, stob mi an sgian ann a-rithist. Cha tug mi dha ach dà shàthadh, air àrainn a stamaig tha mi an dùil. Cha b’ e lotan domhainn a bh’ annta, ach dìreach na dh’fhòghnadh los gun glacadh e tuairmse air dè bha a’ dol air adhart. Thuit a cheann gu slaodach air ais chun an làir is thàinig fuaimean beaga biorach bho a bhilean. Cha b’ e bàs aithghearr gun chràdh a dhùraigeadh an fheadhainn a bha a’ pàigheadh mo thuarastail. Sin a bha sa chùmhnant. ’S e bha dhìth orra ach murt a bheireadh aicheamhail dhaibh fhèin agus a bhiodh na rabhadh do chàch. Ò, seadh. Nach bu mhì gille-mo-ghnothaich dha-rìribh!

 

Tha ‘Thadhail Cuideigin air Eddie’ anns an taghadh seo de sgeulachdan eucoir Ian Rankin às na cruinnichidhean aige A GOOD HANGING (1992) agus BEGGARS BANQUET (2002): Clàradh, Mallachd Dean, A’ faicinn Rudan, Auld Lang Syne agus Club nam Fear-uasal – agus Freagairt Ceàrr, Balla-ciùil, Uinneag a’ Chothruim, Bitheamaid Geanach agus Thadthail Cuideigin air Eddie. Ann an naoi de na sgeulachdan tha rannsachadh le Inspeactair John Rebus. An aon sgeulachd anns nach eil Rebus ’s e ‘Thadhail Cuideigin air Eddie’. A rear Ian Rankin, tha an sgeulachd sin mu mhodh-obrach nam poileas: “Tha murtair innte, chaidh cuideigin a mhurt agus tha car san deireadh.”

Find Similar Products by Category

Product Reviews

This product hasn't received any reviews yet. Be the first to review this product!

Write your own product review
Recent Updates

Sign up to our newsletter


Connect with us: Facebook Twitter